Xuất bản thông tin

null SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở năm 2020 tiếp tục ổn định

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở năm 2020 tiếp tục ổn định

Trong thời gian qua, những nỗ lực trong quan tâm, chỉ đạo về công tác cải cách hành chính của Sở đã góp phần cải thiện mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở, cụ thể năm 2020 Sở đạt chỉ số 98,13%, xếp thứ 03/19 sở, ngành Tỉnh.

 

 

(Biểu đồ Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của 19 sở, ngành tỉnh năm 2020)

Qua phân tích, có 93,35% hài lòng với việc tiếp cận dịch vụ; 99,17% hài lòng với công chức tiếp nhận và trả kết quả; 100% hài lòng với kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); 100% hài lòng với việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị.

Ngoài các chỉ số phản ánh nhận định, chỉ số phản ánh sự hài lòng, SIPAS 2020 còn tính toán, xây dựng thêm các chỉ số phản ánh sự mong đợi của cá nhân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công và sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, có 90% số người được hỏi đề nghị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC; 77,50% số người đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC; 50% số người đề nghị giảm phí/lệ phí giải quyết TTHC; 67,50% số người đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các quy định và TTHC; 50%  số người đề nghị nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức;…

Trên cơ sở đó, trong tháng 4 Sở đã ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 để tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế mà cá nhân, tổ chức chưa hài lòng trong năm 2020, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của đơn vị.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; kịp thời điều chỉnh thái độ, hành vi trong giao tiếp với cá nhân, tổ chức trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC; thường xuyên theo dõi, rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa hoặc sửa đổi thành phần hồ sơ, biểu mẫu cho phù hợp với tình hình thực tế.

Mời xem Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021của Sở tại đây./.

Phương Khanh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội