Xuất bản thông tin

null SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Sắp xếp tổ chức bộ máy Chi cục Bảo vệ môi trường thành Phòng Quản lý môi trường và Chi cục Quản lý đất đai thành Phòng Quản lý đất đai

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Sắp xếp tổ chức bộ máy Chi cục Bảo vệ môi trường thành Phòng Quản lý môi trường và Chi cục Quản lý đất đai thành Phòng Quản lý đất đai

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số 1804/QĐ-UBND-HC về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Chi cục Bảo vệ môi trường thành Phòng Quản lý môi trường và Chi cục Quản lý đất đai thành Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sắp xếp lại tổ chức, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường thành Phòng Quản lý môi trường và Chi cục Quản lý đất đai thành Phòng Quản lý đất đai kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

(Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp)

Đến ngày 01 tháng 02 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức, biên chế của 02 Chi cục thành Phòng Quản lý môi trường và Phòng Quản lý đất đai. Kết quả của việc sắp xếp đã góp phần giúp bộ máy tinh gọn; việc quản lý, điều hành gom về một mối giúp chi tiêu ngân sách hiệu quả, tiết kiệm kinh phí được giao; mỗi phòng giảm 02 biên chế văn thư và kế toán, tăng 02 biên chế chuyên môn góp phần giải quyết công tác chuyên môn tốt hơn, thời gian thực hiện nhiệm vụ được rút ngắn và hiệu quả; quy trình xử lý văn bản giảm bớt các bước luân chuyển từ đó giúp rút ngắn thời gian thực hiện.

Đến thời điểm hiện tại, các phòng được sắp xếp, tổ chức lại bước đầu đã hoạt động ổn định, hiệu quả theo quy định hiện hành./.

                                     Huyền Trân, Sở Tài nguyên và Môi trường