Xuất bản thông tin

null SỞ NỘI VỤ: Tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NỘI VỤ: Tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện sự phân công của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021; nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vừa qua, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính năm 2021. Hội nghị diễn ra 01 ngày, với sự tham gia của 360 đại biểu tại các điểm cầu cấp Tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo 02 chuyên đề: Chuyên đề 1 "Các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin", chuyên đề 2 "Triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030 và hướng dẫn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính".

(Quang cảnh báo cáo viên báo cáo chuyên đề)

(Quang cảnh báo cáo viên báo cáo chuyên đề)

Với tinh thần, trách nhiệm cao, các báo cáo viên đã truyền đạt, phổ biến và cập nhật những thông tin, quy định hữu ích quan trọng đến các đại biểu dự Hội nghị. Qua đó, đã góp phần nâng cao sự nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, địa phương nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh./.

            Kim Kha, Sở Nội vụ