Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đồng Tháp công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể như sau:

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Ban hành mới 13 thủ tục, bãi bỏ 10 thủ tục.

- Thủ tục hành chính cấp xã: Ban hành mới 01 thủ tục, bãi bỏ 02 thủ tục.

- Thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh - cấp huyện - cấp xã: Ban hành mới 15 thủ tục, bãi bỏ 15 thủ tục.

- Thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh - cấp huyện: Ban hành mới 01 thủ tục, bãi bỏ 01 thủ tục.

- Thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh - cấp xã: Ban hành mới 02 thủ tục.

- Thủ tục hành chính liên thông cấp huyện - cấp xã: Ban hành mới 01 thủ tục, bãi bỏ 02 thủ tục.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công được công bố tại Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 1486/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Xem chi tiết các thủ tục hành chính tại mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH trên Trang Thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp./.

Phương Khanh - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội