Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Ban hành các Đề án về cải cách hanh chinh trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Ban hành các Đề án về cải cách hanh chinh trên địa bàn huyện

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2030.

 

(Ảnh minh họa)

 Ngày 02 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hồng Ngự đã ban hành các Quyết định phê duyệt các Đề án: Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; Đề án "Phương pháp theo dõi đánh giá Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức tham mưu thực hiện cải cách hành chính huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

Theo đó, việc ban hành các Đề án về cải cách hành chính nhằm đạt được mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số. Đối với từng Đề án, UBND Huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Xem các Đề án tại đây./.

 Trần Mỹ - Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự