Xuất bản thông tin

null SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Kết quả kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Kết quả kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-STNMT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực của ngành tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Qua kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận được kết quả rất tích cực trong công tác giải quyết TTHC cho người dân tại địa bàn các huyện, thành phố so với những năm trước đây. Qua hơn 03 năm vận hành mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, đến nay mô hình đã dần đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả, nhịp nhàng, góp phần giúp cho công tác giải quyết TTHC cho người dân được nhanh chóng, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn, gây bức xúc trong Nhân dân.

(Quang cảnh tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Sa Đéc)

Các địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết TTHC cho người dân, đặc biệt là quy chế liên tịch đã ký kết, qua đó Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tốt với Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong việc giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai theo quy chế liên tịch đã ký với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn vẫn còn. Theo số liệu thống kê trong 06 tháng đầu năm 2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai tại 12 địa phương trên địa bàn tỉnh khoảng 181.056 hồ sơ, cao hơn so với năm 2019 (khoảng 97.971 hồ sơ) là 83.085 hồ sơ, trong đó giải quyết trễ hẹn khoảng 1.053 hồ sơ (tỷ lệ 0,58%), giảm hơn so với năm 2019 (tỷ lệ 0,94%) là 0,36%. Một số địa phương có tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn cao nhất là thành phố Cao Lãnh (chiếm 2,09%), thành phố Sa Đéc (chiếm 1,53%), huyện Hồng Ngự (chiếm 1,20%) và huyện Tháp Mười (chiếm 1,02%). Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn tại các địa phương đã giảm đáng kể so với năm 2019 (đặc biệt là thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, huyện Châu Thành) do một số hạn chế, khuyết điểm về mặt chủ quan tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và một số cơ quan, đơn vị phối hợp đã dần được khắc phục, công tác tổ chức, vận hành, phối hợp thực hiện đã đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả.

Nguyên nhân chính và phổ biến của tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn diễn ra tại các địa phương được xác định như sau:

- Phần mềm Một cửa điện tử còn lỗi, chưa có sự đồng bộ giữa phần mềm và thực tế thực hiện hồ sơ, việc luân chuyển hồ sơ chưa được thông suốt đến tất cả các đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC nên việc kiểm soát quá trình luân chuyển giải quyết hồ sơ, thống kê báo cáo hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu.

- Công tác tiếp nhận hồ sơ chưa chặt chẽ, còn sai sót thông tin, thiếu thành phần, chưa đảm bảo tính pháp lý từ đó phải yêu cầu người dân chỉnh sửa hoặc bổ sung nhiều; có địa phương do số lượng hồ sơ phát sinh nhiều, nhưng chỉ bố trí 01 cán bộ tiếp nhận hồ sơ nên đa phần chỉ kiểm tra thành phần hồ sơ, chưa kiểm tra được tính pháp lý của hồ sơ, tính đồng nhất hồ sơ,... nhất là huyện Tân Hồng, Lai Vung, Châu Thành, thành phố Hồng Ngự, thành phố Sa Đéc. 

- Công tác đo đạc thực hiện chậm, còn sai sót trong quá trình thẩm định, cần phải điều chỉnh bổ sung nên ảnh hưởng đến thời gian giải quyết TTHC là nguyên nhân chính của nhiều hồ sơ trễ hẹn, nhất là huyện Hồng Ngự, huyện Lấp Vò, thành phố Hồng Ngự, thành phố Sa Đéc.

- Nhiều hồ sơ thực hiện lồng ghép, thực hiện đồng thời nhưng chưa được cộng thêm thời gian giải quyết, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hồ sơ trễ hẹn nhiều (huyện Tân Hồng, Châu Thành, thành phố Hồng Ngự).

- Quy trình luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan chuyên môn trong giải quyết TTHC chưa kiểm soát được thời gian xử lý hồ sơ, dẫn đến không thể quản lý được quá trình giải quyết hồ sơ. 

- Công tác phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tại một số địa phương chưa thật sự tốt theo quy chế liên tịch đã ký, từ đó quá trình luân chuyển hồ sơ, giải quyết TTHC bị chậm, chưa đảm bảo thời gian giải quyết theo quy định.

- Trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn, một số địa phương còn thiếu thư xin lỗi hoặc việc xin lỗi chưa thực hiện đúng theo Quyết định số 585/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Đối với các địa phương được kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đến nay đã có 12/12 huyện, thành phố có báo cáo khắc phục./.

   Anh Trung, Sở Tài nguyên - Môi Trường