Xuất bản thông tin

null HUYỆN TÂN HỒNG: Kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TÂN HỒNG: Kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2022

Vừa qua, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Tân Hồng (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2022 tại 09 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện, Đoàn Kiểm tra do ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ Huyện làm Trưởng đoàn.

Đoàn Kiểm tra đã tập trung vào các nội dung như: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC và kết quả thực hiện CCHC trên các lĩnh vực từ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

(Quang cảnh: Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại UBND xã Tân Hộ Cơ)

Qua đó, Đoàn Kiểm tra ghi nhận kết quả mà Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  đạt được trong quý I như: Ban hành đầy đủ các kế hoạch CCHC theo quy định (Kế hoạch CCHC năm 2022; Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022; Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022,…); tình hình quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đúng quy định; công khai ngân sách bảo đảm theo quy định; có ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; có chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; phần mềm trao đổi văn bản điện tử sử dụng bảo đảm theo quy định,… Tuy nhiên, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra một số mặt hạn chế như: Chưa ban hành văn bản triển khai chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính; chưa kịp thời rà soát văn bản thuộc thẩm quyền để các văn bản có tính đồng bộ, thống nhất cũng như kịp thời phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; chưa cập nhật, công khai TTHC kịp thời, đầy đủ; còn tình trạng để hồ sơ trễ hẹn; niêm yết chưa đầy đủ thủ tục hành chính; việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương,...

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Phòng Nội vụ Huyện, Trưởng Đoàn Kiểm tra đã kiến nghị các địa phương khẩn trương thực hiện rà soát TTHC năm 2022 theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo cán bộ, công chức cập nhật luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử bảo đảm đúng quy trình, đúng thời gian quy định; đề xuất được 01 mô hình mới trong công tác CCHC; ứng dụng tốt phần mềm quản lý văn bản trong xử lý văn bản; thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cải thiện Chỉ số CCHC ở địa phương./.

Kim Lệ và Tiến Thịnh, Trung tâm VH - TT và TT Huyện