Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Đạt 31,3% thủ tục hành chính được rà soát và 17,7% thủ tục hành chính được kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Đạt 31,3% thủ tục hành chính được rà soát và 17,7% thủ tục hành chính được kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong năm 2021

Để bảo đảm công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đạt hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1672/SVHTTDL-VP gửi đến Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, đánh giá thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

 

Kết quả, trong năm Sở đã thực hiện rà soát với tổng số 147 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết (cấp tỉnh, huyện, xã); trong đó, số TTHC đưa vào danh mục rà soát là 46/147 thủ tục, đạt tỷ lệ 31,3% tổng số TTHC; số TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ là 26/147 TTHC, đạt tỷ lệ 17,7%.

Cụ thể, đối với 46 thủ tục đã rà soát, có 38 thủ tục hành chính cấp tỉnh (20 TTHC lĩnh vực văn hóa, di sản và gia đình; 11 TTHC lĩnh vực thể dục thể thao; 07 TTHC lĩnh vực du lịch), 06 thủ tục hành chính cấp huyện (lĩnh vực văn hóa, di sản, gia đình), 02 thủ tục hành chính cấp xã (lĩnh vực văn hóa); đối với 26 thủ tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ có 21 TTHC cấp tỉnh (8 TTHC lĩnh vực văn hóa, di sản, gia đình; 11 thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao; 02 thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch), 04 TTHC cấp huyện (lĩnh vực văn hóa, gia đình) và 01 TTHC cấp xã (lĩnh vực văn hóa).

Việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC có liên quan không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; đồng thời, cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ TTHC, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Sở./.

Anh Châu , Văn phòng Sở VH,TT&DL