Xuất bản thông tin

null Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khám Giám định Y khoa

Chi tiết bài viết Tin tức

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khám Giám định Y khoa

Hoạt động của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đồng Tháp từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Đã tiếp nhận tổng số 226 hồ sơ, đã giải quyết 226 hồ sơ, trả kết quả trước hạn 33 hồ sơ, đúng hạn 193 hồ sơ; gồm các lĩnh vực: Thương binh, bệnh binh, người bị ảnh hưởng chất độc hóa học/dioxin, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, giám định tổng hợp, hưu trí, hưởng trợ cấp tuất, khuyết tật, khác (bố trí công tác, di chúc, thanh toán bảo hiểm,…).

(Quang cảnh buổi họp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Đồng Tháp)

Định kỳ, Hội đồng Giám định Y khoa Tỉnh mỗi tháng họp một lần và trả kết quả sau 10 ngày kể từ ngày họp Hội đồng.

 Nhằm đáp ứng nhu cầu của đối tượng khám giám định, hạn chế thời gian đi lại để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, giảm bớt thủ tục hành chính trong việc thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị.

 Vừa qua, Trung tâm giám định Y khoa tổ chức họp Hội đồng Giám định Y khoa Tỉnh, chủ trì hội nghị do ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên Hội đồng tham dự.

Sau khi bàn bạc thống nhất, Hội đồng Giám định Y khoa Tỉnh quyết định kể từ tháng 8 năm 2020 Hội đồng Giám định Y khoa Tỉnh tổ chức họp định kỳ mỗi tháng họp hai lần và trả kết quả ngay sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng. Ngoài ra, một số loại hình khám giám định cũng sẽ đơn giản hóa một số thủ tục so với trước đây để thực hiện tốt hơn việc cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị và hướng tới sự hài lòng của người dân./.

                          Cẩm Lụa, Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đồng Tháp