Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 11 năm 2020 về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp.

(Ảnh minh họa)

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc tỉnh Đồng Tháp.

          - Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 119 thủ tục hành chính (trong đó có 13 thủ tục hành chính liên thông ngang).

- Thủ tục hành chính cấp huyện: 18 thủ tục hành chính.

- Thủ tục hành chính cấp xã: 05 thủ tục hành chính.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1080/QĐ-UBND-HC ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp.

          Mời xem Quyết định số 1718/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 11 năm 2020 tại đây./.

Anh Châu,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.