Xuất bản thông tin

null HUYỆN LAI VUNG: Tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LAI VUNG: Tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung về tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

(Quang cảnh buổi tập huấn)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện huyện Lai Vung đã phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Tham dự có 90 đại biểu là Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (HĐND), Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (UBND), Lãnh đạo các ban HĐND huyện, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách soạn thảo văn bản của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Huyện; Thường trực HĐND, các ban HĐND, Lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn.

Buổi tập huấn gồm 02 chuyên đề: Chuyên đề 1 "Kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐCP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật"; chuyên đề 2 "Trao đổi những khó khăn, vướng mắc bất cập trong công tác soạn thảo, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã".

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành./.                     

                                                           Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ huyện Lai Vung