Xuất bản thông tin

null HUYỆN THANH BÌNH: Họp trực tuyến triển khai khắc phục sau kiểm tra cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THANH BÌNH: Họp trực tuyến triển khai khắc phục sau kiểm tra cải cách hành chính

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Bình tổ chức họp trực tuyến thông qua báo cáo công tác kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tại các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện và đồng thời thực hiện triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" đến tất cả các xã, thị trấn. Ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND Huyện chủ trì điểm cầu Huyện.

(Quang cảnh: Hội nghị trực tuyến khắc phục sau kiểm tra CCHC năm 2022 )

Theo đó, từ ngày 06 tháng 5 năm 2022 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022, Đoàn Kiểm tra CCHC huyện đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Nhìn chung, các địa phương đều thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; cải cách chế độ công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; công tác quản lý Văn thư - Lưu trữ. Đặc biệt, công tác tuyên truyền và hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được các địa phương chú trọng hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận và trả kết quả 131 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 4.701 hồ sơ mức độ 4.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC còn một số hạn chế như: Bảng niêm yết chưa đầy đủ các lĩnh vực; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính chưa thể hiện rõ trình tự giải quyết,…

(Quang cảnh: Công an huyện triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030")

Ngoài ra, nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030", tại Hội nghị đại diện Công an Huyện đã triển khai sơ nét về Đề án, đồng thời, UBND huyện đã ban hành Công văn số 699/UBND-HC ngày 22 tháng 6 năm 2022 cấp tài khoản định danh điện tử cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 06/CP trên địa bàn Huyện, theo đó, sẽ quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khẩn trương đăng ký tài khoản định danh điện tử; tăng cường tuyên truyền cho người thân trong gia đình và người dân thấy được những lợi ích mang lại khi được cấp tài khoản định danh điện tử, tích cực thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử để tham gia giao dịch trên môi trường điện tử và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Kết thúc Hội nghị, ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như:  Đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, nhất là kiểm soát thủ tục hành chính; quan tâm, giáo dục tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức phụ trách chuyên môn tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện, cấp xã; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích; chủ động rà soát lại những hạn chế và đề ra các hướng khắc phục kịp thời./.

Nguyễn Văn Ngây - chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Thanh Bình