Xuất bản thông tin

null SỞ XÂY DỰNG: Kiến nghị đơn giản hóa 27 thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ XÂY DỰNG: Kiến nghị đơn giản hóa 27 thủ tục hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-SXD ngày 17 tháng 01 năm 2020 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, đã tiến hành rà soát, đánh giá đối với 49 TTHC (cấp tỉnh 32 TTHC, cấp huyện 17 TTHC).

Công tác rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực xây dựng đã được các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động tổ chức thực hiện theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch đề ra. Qua rà soát, đã kiến nghị đơn giản hóa 27/49 TTHC, chiếm tỉ lệ 55%. Các lĩnh vực đề nghị xem xét, đơn giản hóa gồm: Cấp chứng chỉ, cấp phép hoạt động xây dựng (02 TTHC); thẩm định bản vẽ thi công và dự toán (05 TTHC); cấp phép xây dựng (12 TTHC); nhà ở và thị trường bất động sản (04 TTHC); thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch (04 TTHC).

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đề xuất sửa đổi một số văn bản quy phạm phát luật liên quan đến ngành xây dựng, cụ thể: Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; Nghị định số 99/2015/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư số 09/2015/TT-BXD hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ; Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình và Nghị quyết số 105/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ước tính tổng chi phí tiết kiệm dự kiến sau đơn giản hóa TTHC trên 8.000.000 đồng (tám triệu đồng)/năm./.

Trung Hiếu, Sở Xây dựng