Xuất bản thông tin

null HUYỆN LAI VUNG: Hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LAI VUNG: Hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện, đồng thời hỗ trợ người dân trong việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước.

UBND huyện Lai Vung ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc cử công chức đến Bộ phận Một cửa huyện hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Với mục tiêu phấn đấu đạt 40% số hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong tổng số thủ tục hành chính cung cấp mức độ 3, mức độ 4.

(Quang cảnh: Công chức hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4)

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 4 năm 2021 về việc cử công chức đến Bộ phận Một cửa huyện hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Theo đó, thành viên Tổ là công chức các phòng chuyên môn, chế độ làm việc luân phiên từng buổi trong ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Tổ hướng dẫn, hỗ trợ có nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích những tiện tích của việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện. Các nội dung hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân tạo tài khoản giao dịch trực tuyến; thay đổi mật khẩu, cập nhật lại thông tin tài khoản; hướng dẫn quy trình, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Tổ duy trì thực hiện  thường xuyên việc tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện nộp qua hình thức trực tuyến, nhờ đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến của huyện Lai Vung tăng 270% so với năm 2020 (năm 2020 huyện chỉ có 105 hồ sơ trực tuyến)./.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Thủy Quỳnh, Văn phòng HĐND và UBND huyện Lai Vung