Xuất bản thông tin

null SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh ban hành Quyết định số 378/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học, khí tượng, thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, cấp Tỉnh là 08 thủ tục, cấp huyện là 04 thủ tục và cấp xã 02 thủ tục. Cụ thể, ban hành mới 04 thủ tục cấp Tỉnh, bao gồm: Cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấp phép môi trường; cấp điều chỉnh phép môi trường; cấp lại giấp phép môi trường; thay thế 02 thủ tục cấp Tỉnh, bao gồm: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục cấp Tỉnh, bao gồm: Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ và Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.  Đối với cấp huyện, ban hành mới 04 thủ tục, bao gồm: Cấp giấy phép môi trường; Cấp đổi giấp phép môi trường; Cấp điều chỉnh phép môi trường;  Cấp lại giấp phép môi trường. Đối với cấp xã, ban hành mới 01 thủ tục là Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường và giữ nguyên 01 thủ tục là Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Đồng thời, bãi bỏ 11 thủ tục cấp Tỉnh, 02 thủ tục cấp huyện, cụ thể: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường; chấp thuận về môi (Trường hợp dự án có những thay đổi quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án); kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Đăng ký xác nhận /đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại); cấp phép công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; cấp Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; cấp lại giấy phép công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (cấp huyện); đăng ký xác nhận/Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (cấp huyện).

Các thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường; đa dạng sinh học; khí tượng, thủy văn được công bố tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND.HC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hết hiệu lực thi hành.

Xem Quyết định tại đây./.

Huyền Trân, Sở Tài nguyên và Môi trường