Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Ban hành Kế hoạch nâng cao giải pháp thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Ban hành Kế hoạch nâng cao giải pháp thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021

Nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, lấy cải cách hành chính là khâu đột phá, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia hoạt động trên địa bàn huyện. Đồng thời, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - sản xuất - kinh doanh, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 20/7/2021 về nâng cao giải pháp thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI ) huyện Hồng Ngự năm 2021.

 

(Ảnh minh họa)

Theo đó, phấn đấu điểm số DDCI của huyện duy trì trong nhóm các huyện, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế "tốt" của Tỉnh. Trên cơ sở cải thiện các chỉ số thành phần DDCI, phấn đấu tăng từ 0,02 điểm đến 0,99 điểm cho từng nhóm chỉ số so với năm 2019.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch nêu rõ yêu cầu các phòng, ban  ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính do đơn vị thực hiện; công khai, minh bạch thủ tục hành chính, thời gian giải quyết trên Trang Thông tin điện tử của huyện, Đài Truyền thanh huyện và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng xây dựng các mô hình mới, hiệu quả để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo;…..

Qua đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để thực hiện có hiệu quả, duy trì và cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh theo nhiệm vụ được phân công./.

Xem Kế hoạch đính kèm tại đây./.

Trần Mỹ - Chuyên viên Phòng Nội vụ