Xuất bản thông tin

null Tích hợp xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính áp dụng vào HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong Cải cách hành chính của tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tích hợp xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính áp dụng vào HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong Cải cách hành chính của tỉnh Đồng Tháp

 

Thực hiện Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. UBND Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/01/2019 về việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp.

 

(Ảnh minh họa)

Trong quá trình xây dựng chuyển đổi, ngoài những khác biệt cơ bản về tài liệu mô hình khung giữa phiên bản TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 như Mô hình HTQLCL, Bối cảnh tổ chức, các quy trình bắt buộc (Kiểm soát thông tin văn bản dạng tài liệu, dạng hồ sơ, Quản lý rủi ro và cơ hội,…), các điều khoản của tiêu chuẩn,…và quan trọng nhất đó là quy trình ISO để giải quyết thủ tục hành chính. Đối với tỉnh Đồng Tháp, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 10/UBND-KSTTHC về việc triển khai hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó các cơ quan chuyên môn cấp Sở sẽ chủ động xây dựng “quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính” được tích hợp từ quy trình một cửa, một cửa liên thông, nội dung ISO và trình tự thực hiện thủ tục hành chính vào 01 quy trình trình UBND tỉnh phê duyệt để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo căn cứ này thì các cơ quan hành chính áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đang trong quá trình chuyển đổi, khi xây dựng quy trình ISO thì không cần phải xây dựng quy trình ISO riêng lẽ cho từng TTHC như trước mà sử dụng “quy trình nội bộ giải quyết TTHC” được viện dẫn trong quy trình ISO được xây dựng theo mô hình khung cho 01 lĩnh vực gồm nhiều quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Nghĩa là, những thủ tục hành chính cùng một lĩnh vực sẽ được gom gọn lại tích hợp vào một quy trình ISO chung, nội dung thực hiện theo quy định trong từng quy trình nội bộ giải quyết TTHC. như vậy sẽ rút ngắn được nhiều bước và thời gian đảm bảo chính xác các bước thực hiện thủ tục hành chính. Điều này tạo điều kiện thuận lợi chung cho cả cơ quan quản lý và cơ quan áp dụng ISO hành chính công. Đây được xem là một bước đột phá trong việc thực hiện ISO hành chính công cũng như một điểm mới trong cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp.

Cẩm Tú - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp, Sở KHCN