Xuất bản thông tin

null   HUYỆN LẤP VÒ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

  HUYỆN LẤP VÒ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Lấp Vò về việc kiểm tra cải cách hành chính (CCHC), công vụ và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021; Quyết định số 69/QĐ-UBND.TL ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc thành lập Tổ Kiểm tra công tác CCHC, công vụ và Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2021 (Tổ Kiểm tra).

Trong 04 ngày, từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021, Tổ Kiểm tra tiến hành kiểm tra tại các xã, thị trấn, Tổ Kiểm tra do bà Văng Thị Phương Hạnh, Trưởng phòng Nội vụ Huyện làm Tổ trưởng.

(Thành phần Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của Huyện trao đổi nội dung kiểm tra)

Qua kiểm tra tại các xã, thị trấn, Đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương như: Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cụ thể đã ban hành các văn bản: Kế hoạch CCHC, Kế hoạch tự kiểm tra CCHC của đơn vị, Kế hoạch tuyên truyền CCHC,…; thực hiện tốt công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính (TTHC); thường xuyên cập nhật, rà soát các quy định mới của pháp luật quy định; thực hiện tốt việc niêm yết, công khai về TTHC; thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND cấp xã; chế độ thông tin báo cáo thực hiện đúng đề cương hướng dẫn, kịp thời, có chất lượng; thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã bảo đảm đúng theo quy định,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế như: Còn một số xã xây dựng báo cáo CCHC chưa đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 07/UBND-CCHC ngày 08 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Lấp Vò về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo cải cách hành chính theo định kỳ năm 2021; chế độ thông tin báo cáo vẫn còn chậm so với thời gian quy định; chưa cập nhật, công khai kịp thời các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã; vẫn còn nhiều hồ sơ giải quyết trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử; trong năm vẫn còn nội dung phản ánh của người dân liên quan đến giải quyết TTHC trễ hạn/quá hạn,

Bà Văng Thị Phương Hạnh, Trưởng phòng Nội vụ Huyện, Tổ Trưởng Tổ Kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung trong thời gian tới: Triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Huyện; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác tuyên truyền các mô hình hay, cách làm mới của Tỉnh, Huyện, xã (nếu có); thường xuyên rà soát cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng thẩm quyền, hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa; tăng cường giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 bảo đảm tỷ lệ theo yêu cầu; hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hạn; thực hiện việc phát hành văn bản điện tử bảo đảm theo quy trình;….

Qua công tác kiểm tra, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn Huyện; đồng thời từng bước hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân./.

Ngọc Thu - Phòng Nội vụ huyện Lấp Vò