Xuất bản thông tin

null   TỈNH ĐỒNG THÁP: Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

  TỈNH ĐỒNG THÁP: Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; Quyết định số 100/QĐ-UBND-TL ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra CCHC năm 2021 (Đoàn Kiểm tra) và Công văn số 53/UBND-KSTTHC ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc chấp thuận thay đổi hình thức kiểm tra CCHC năm 2021. Đoàn Kiểm tra đã ban hành Thông báo số 2293/TB-ĐKT ngày 08 tháng 10 năm 2021 thời gian kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

          Theo đó, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các sở, cơ quan ngang sở: Văn phòng UBND Tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải. Đối với cấp huyện, gồm: UBND huyện Tân Hồng, UBND huyện Hồng Ngự và UBND thành phố Hồng Ngự, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tuyến thông qua ứng dụng Microsoft Teams.

(Quang cảnh: Đoàn Kiểm tra kiểm tra trực tuyến thông qua

ứng dụng Microsoft Teams)

Description: https://www.baodongthap.vn/database/image/2021/10/15/Ki%E1%BB%83m%20tra%202.JPG

(Quang cảnh: Đoàn kiểm tra kiểm tra trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải)

            Qua đó, đối với các sở, cơ quan ngang sở, Đoàn kiểm tra đã đánh giá đa số các cơ quan, đơn vị có quan tâm đến công tác triển khai thực hiện CCHC; niêm yết công khai đầy đủ các TTHC trên Trang Dịch vụ công của Tỉnh và Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 (đơn cử như: Sở Giao thông vận tải đã rà soát 30/95 TTHC của Sở, kiến nghị đơn giản hóa 12 TTHC; Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát 33/110 TTHC và kiến nghị đơn giản hóa 09 TTHC;…). Nhiều kết quả nổi bật như: Sở Giao thông vận tải đã tiếp nhận 4.838 hồ sơ các loại, kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 100%, thực hiện các nhiệm vụ được UBND Tỉnh phân công đã hoàn thành 33/37 nhiệm vụ; Sở Công Thương tiếp nhận 8.895 hồ sơ và đã giải quyết 8.894 hồ sơ, 100% TTHC công bố được tiếp nhận và xử lý theo quy trình trên phần mềm Một cửa điện tử; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 2.597 hồ sơ và đã giải quyết 2.575 hồ sơ (giải quyết trước hạn 2.404, đúng hạn 171);….

            Đối với các huyện, thành phố, Đoàn Kiểm tra nhận thấy các địa phương thực hiện cơ bản bảo đảm các nhiệm vụ của công tác CCHC; có ban hành đầy đủ các văn bản triển khai CCHC; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, nổi bật là mô hình mới đang triển khai thực hiện thí điểm là "Zalo an ninh gắn với giải quyết TTHC" của huyện Hồng Ngự;…

            Tuy nhiên, qua kiểm tra đối với sở, cơ quan ngang sở, Đoàn kiểm tra nhận thấy vẫn còn một số hạn chế như: Sở Giao thông vận tải chưa có hồ sơ theo mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, cũng như hồ sơ theo mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà còn rất ít; Sở Công Thương chưa niêm yết đầy đủ mẫu đơn, mẫu tờ khai, phiếu kiểm soát, quá trình giải quyết TTHC chưa thể hiện rõ trình tự giữa các bộ phận chuyên môn cũng như chưa có sáng kiến, mô hình hay trong công tác CCHC; Sở Tài nguyên và Môi trường còn nhiều hồ sơ giải quyết trễ hạn thể hiện trên phần mềm; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông chưa niêm yết đính kèm đầy đủ biểu mẫu để cung cấp cho tổ chức, cá nhân; Văn phòng UBND Tỉnh tham mưu giao việc trên phần mềm thõi dõi còn chậm, cận ngày đã gây ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu của sở, ngành và công tác phối hợp giữa đơn vị,... Đối với các huyện, thành phố, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như: Chưa có sáng kiến, mô hình hay trong công tác CCHC; tỷ lệ tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp chưa bảo đảm theo lộ trình quy định, việc phát hành văn bản của UBND huyện chưa bảo đảm thực hiện ký số đầy đủ, còn tình trạng hồ sơ bị trễ hạn trên phần mềm Một cửa điện tử,…

            Qua đó, Đoàn Kiểm tra đã kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, thường xuyên chỉ đạo công tác CCHC;  tiếp tục rà soát và khắc phục nhanh những hạn chế đã được chỉ ra; đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bưu chính công ích; nghiên cứu xây dựng các mô hình CCHC mới và sớm rà soát, hoàn thiện các mô hình CCHC đang hoạt động có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương để nhân rộng; sớm triển khai, ban hành kế hoạch thực hiện CCHC giai đoạn 2021 - 2030 và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình CCHC giai đoạn 2021 - 2026. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm cập nhật văn bản mới thay thế cho văn bản cũ đã được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thông suốt, công khai, minh bạch; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến người dân, doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật nâng cao kiến thức kỹ năng vận hành phần mềm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thường xuyên thực hiện tự kiểm tra CCHC bằng nhiều hình thức để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế phát sinh, góp phần hạn chế khiếu nại, khiếu kiện tại địa phương.

Kim Kha, Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền