Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 12 năm 2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

(Ảnh minh họa)

          Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

          - Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 156 thủ tục.

          - Thủ tục hành chính cấp huyện: 31 thủ tục.

          - Thủ tục hành chính cấp xã: 43 thủ tục.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Bãi bỏ Quyết định số 1670/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.              

          Mời xem Quyết định số 1837/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 12 năm 2020 tại đây./.

Thanh Tuấn, Sở Nội vụ