Xuất bản thông tin

null Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 51 phương án đơn giản hóa TTHC

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 51 phương án đơn giản hóa TTHC

Căn cứ Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND Tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và kết quả rà soát, đánh giá năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-SKHĐT ngày 07/01/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020.

Theo đó, các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân công đã tổ chức rà soát, đánh giá theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó đã tập trung rà soát đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp.

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất 51 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, với tổng tỷ lệ cắt giảm là 3,25%; đồng thời, kiến nghị bãi bỏ những nội dung không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa từ nguồn https://cnttqn.net

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị sửa đổi Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT; sửa đổi Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức rà soát, đề xuất 58 phương án đơn giản hóa trong kỳ rà soát năm 2017, 11 phương án đơn giản hóa trong kỳ rà soát năm 2018, 54 phương án đơn giản hóa trong kỳ rà soát năm 2019./.

Thanh Thoảng, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư