Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021

Nhằm phổ biến sâu rộng những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; nội dung cơ bản Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2030; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hay trong cải cách hành chính.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021.

Theo đó, đối tượng tham dự Cuộc thhi viết là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố Hồng Ngự; nội dung của Cuộc thi gồm hai phần: Phần 1, là phần thi viết kiến thức chung về cải cách hành chính; Phần 2, là phần thi viết tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý các mô hình, sáng kiến, giải pháp dự thi phải có tính mới, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, nghiên cứu của cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương, không trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong Tỉnh và thành phố Hồng Ngự; có khả năng nhân rộng, triển khai áp dụng trong thực tiễn và tập trung vào các nội dung sau: Giúp cải thiện, nâng cao Chỉ số đánh giá cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách chế độ công chức, công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong bối cảnh tác động bởi dịch bệnh Covid-19.

Cuộc thi viết tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021 và dự kiến sẽ trao giải trong tháng 12 tháng 2021./.

Khưu Lực - Phòng Nội vụ thành phố Hồng Ngự.