Xuất bản thông tin

null SỞ XÂY DỰNG: Ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ XÂY DỰNG: Ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Đồng Tháp. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số  419/KH-SXD ngày 25/3/2021 về cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở năm 2021.

Kế hoạch ban hành nhằm từng bước cải thiện chỉ số DDCI của Sở Xây dựng, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng.

Description: Indochina Survey - Trang Chủ

Hình ảnh minh họa

            Theo đó, các chỉ tiêu của kế hoạch, gồm: 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết trước và đúng hạn; đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan nhằm cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm, sửa đổi, bổ sung tối thiểu 30%; 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình ISO 9001:2015; tối thiểu 90% chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực xây dựng được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở; trên 30% thủ tục hành chính được thực hiện qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; triển khai hoặc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; giải quyết trên 95% các vụ việc, hồ sơ liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực xây dựng.

            Theo đó, Sở Xây dựng phấn đấu chỉ số DDCI năm tiếp theo sẽ đạt kết quả nhóm khá tốt; góp phần cải thiện tốt hơn các chỉ số thành phần về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí không chính thức và hỗ trợ doanh nghiệp./.

Trung Hiếu - Sở Xây dựng