Xuất bản thông tin

null SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tự kiểm tra công tác CCHC tại các phòng thuộc Sở: Thông tin - Báo chí - Xuất bản;  Bưu chính - Viễn thông; Công nghệ thông tin; Văn phòng và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

(Quang cảnh Hội nghị tổ chức đánh giá, kiểm tra công tác cải cách hành)

Qua các buổi kiểm tra, Tổ kiểm tra đã đánh giá kết quả thực hiện những nội dung, nhiệm vụ CCHC đã giao các phòng, đơn vị, cụ thể:

- Công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC) đã hoàn thành chỉ tiêu đề xuất đơn giản hóa 20% số TTHC được phê duyệt theo kế hoạch đầu năm, đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện, có nhiều hình thức tuyên truyền như sinh hoạt chuyên đề về CCHC, đăng tin lên Trang Thông tin điện tử CCHC của Tỉnh, của Sở.

- Về rà soát văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, Văn phòng Sở đã tham mưu lãnh đạo Sở ký kế hoạch về theo dõi thi hành pháp luật theo đúng thời gian quy định.

- Về tổ chức, bộ máy, Sở đã rà soát chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở và thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy sáp nhập phòng Tài chính kế hoạch với Văn phòng Sở. Tiếp tục tổng hợp rà soát vị trí việc làm để ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo hướng dẫn của Tỉnh.

- Về nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức được quan tâm thông qua việc cử đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng theo chức danh, ngạch, bồi dưỡng chính trị đạt kế hoạch đề ra năm 2020; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức như nâng lương trước hạn.

Công chức, viên chức các phòng, đơn vị thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng các quy trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì các nội dung còn hạn chế mà Tổ kiểm tra đề nghị sớm thực hiện để hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính của năm 2020 như sau:

Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang Thông tin điện tử của Sở, Tổ Kiểm tra đề nghị thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo, điều hành; mở chuyên mục CCHC, video hướng dẫn, viết tin bài về CCHC,… sớm tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện phân cấp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đẩy nhanh tiến độ kế hoạch tuyển dụng viên chức, cố gắng khắc phục hồ sơ lưu trữ tồn đọng,…

Qua kiểm tra, ngoài việc rà soát các nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính, Tổ kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở các phòng, đơn vị cố gắng hoàn thành các nội dung kế hoạch của từng phòng, góp phần hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính của Sở trong năm 2020, phấn đấu Chỉ số đánh giá CCHC của Sở đạt từ 80% điểm trở lên./.

Quốc Cường, Sở Thông tin và Truyền thông