Xuất bản thông tin

null Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành

Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn Tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn HuyệnTheo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã và đạt kết quả như sau:

(Chủ tịch UBND huyện Phạm Tấn Xiếu chủ trì cuộc họp các ngành chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện tiến độ cải cách hành chính)

Qua tổng hợp, kiểm tra rà soát 138/491 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân cấp huyện và cấp xã, đạt tỷ lệ 28,10%. Trong đó, số TTHC kiến nghị đơn giản hóa là 53/138 TTHC, chiếm tỉ lệ 38,40% tổng số TTHC của đơn vị đã rà soát (trong đó kiến nghị bãi bỏ 16 TTHC và cắt giảm thành phần hồ sơ TTHC đối với 21 TTHC, đạt tỷ lệ 26,81% (37/138 TTHC); cắt giảm thời gian tiếp nhận và trả kết quả đối với 16 TTHC, chiếm tỷ lệ 11,59% (16/138 TTHC).

Ước tính tổng chi phí tiết kiệm dự kiến sau đơn giản hóa là: 14.827.788.000 (Mười bốn tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi tám ngàn đồng)/năm./.

Thành Lợi, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành