Xuất bản thông tin

null SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: Đề xuất cắt giảm 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: Đề xuất cắt giảm 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý

Ngày 28/01/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-SLĐTBXH về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Qua đó nhằm phát hiện những quy định, TTHC không đáp ứng được các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp, hợp lý, phát hiện những TTHC còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ đơn vị, cơ quan thực hiện, gây khó khăn trong quá trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức; kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm những chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện TTHC, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh.

 

(Ảnh minh họa từ nguồn https://cnttqn.net)

Theo đó, Sở đã rà soát tổng số 30/75 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (đạt tỷ lệ 40%). Trong đó, số TTHC kiến nghị giữ nguyên là 22 thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa 08 thủ tục, chiếm tỉ lệ 26,67% trên tổng số TTHC đã rà soát và chiếm 10,67% trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Tổng chi phí tiết kiệm dự kiến sau đơn giản hóa là 31.542.500 đồng.

Qua rà soát, đánh giá TTHC đang thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát hiện một số thủ tục có các thành phần hồ sơ và thông tin không cần thiết trong quá trình giải quyết TTHC. Theo đó, để cắt giảm chi phí về thời gian, kinh phí, công sức của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất bãi bỏ 02 TTHC (tỷ lệ cắt giảm 100%); kiến nghị đơn giản thành phần hồ sơ 06 TTHC trong lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp, Trẻ em, Bảo trợ xã hội và Lao động, việc làm (tỷ lệ cắt giảm chi phí 48,2%)./.

                                       Phương Khanh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội