Xuất bản thông tin

null HUYỆN LAI VUNG: Chấn chỉnh công tác xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LAI VUNG: Chấn chỉnh công tác xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Lai Vung đã có những bước chuyển biến đáng kể, đội ngũ cán bộ, công chức đang từng bước được hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ; quy trình giải quyết công việc được công khai, minh bạch; chất lượng công việc ngày được nâng lên, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Huyện.

(Quang cảnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Lai Vung)

 Tuy nhiên, qua thống kê trên phần mềm một cửa điện tử, từ đầu năm đến nay, Huyện còn để phát sinh nhiều hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 178/UBND-HC ngày 25 tháng 02 năm 2022 về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm. Theo đó, Ủy ban nhân dân Huyện đã tuyên dương Phòng Tư pháp, phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo không để phát sinh hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm; phê bình các cơ quan, đơn vị để phát sinh hồ sơ trễ hạn, quá hạn nhiều trên phần mềm làm ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của Huyện. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công cụ thể công chức tham mưu giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa nếu để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn, trễ hạn trên phần mềm thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm giải trình trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Huyện đã giao cho Phòng Nội vụ Huyện phát động phong trào thi đua với chuyên đề "Giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử năm 2022" và chuyên đề "Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4", nhằm kịp thời động viên, khuyến khích các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Huyện./.                                                           

 Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ huyện Lai Vung