Xuất bản thông tin

null Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định được công bố gồm 118 thủ tục hành chính cấp tỉnh (trong đó có 23 thủ tục hành chính liên thông ngang); cấp huyện có 20 thủ tục hành chính; cấp xã có 07 thủ tục hành chính.

Cũng theo Quyết định, thủ tục hành chính được bãi bỏ của cấp tỉnh gồm: 03 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, 01 thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch.

Quyết định, danh mục thủ tục hành chính kèm theo được đăng tại trên Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyên mục "Thủ tục hành chính" (địa chỉ: https://svhttdl.dongthap.gov.vn).

Xem chi tiết tại đây: Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính các cấp, Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các cấp, Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ./.

Anh Châu – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch