Xuất bản thông tin

null SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn Tỉnh

Để áp dụng và vận hành có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình duy trì, cải tiến HTQLCL tại cơ quan, đơn vị thời gian qua.

Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã cử báo cáo viên trực tiếp đến các địa phương để hướng dẫn cho hơn 400 học viên là lãnh đạo, thư ký ISO cùng công chức chuyên môn của 150 cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn Tỉnh.

(Quang cảnh hướng dẫn tại thành phố Cao Lãnh)

Nội dung hướng dẫn gồm: Giới thiệu về 04 bước xây dựng và áp dụng HTQLCL; danh mục tài liệu cơ bản của HTQLCL; cách cập nhật tài liệu vào hệ thống; áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL và hướng dẫn viết báo cáo kết quả thực hiện HTQLCL đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

Qua hướng dẫn đã hệ thống hóa lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản cho các cơ quan, đơn vị có thể áp dụng và vận hành có hiệu quả TCVN ISO 9001:2015 trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình duy trì, cải tiến tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.

Cẩm Tú -  Sở Khoa học và Công nghệ