Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Nhằm tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh và các cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ký Quyết định ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp phiên bản 2.0.

Đây là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh hướng tới các hoạt động hành chính không giấy, bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Ảnh minh họa

Kiến trúc Chính quyền điện tử Tỉnh phiên bản 2.0 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc: Phù hợp với khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0; phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và liên thông không những giữa các hệ thống thông tin của Tỉnh mà còn liên thông với cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia.

            So với phiên bản 1.0 được ban hành cuối năm 2017, phiên bản lần này thể hiện chi tiết việc mô tả các nghiệp vụ phổ biến của các cơ quan nhà nước; phân loại các thành phần ứng dụng cơ bản phục vụ các mục tiêu nghiệp vụ. Việc tả này độc lập với cấu trúc tổ chức của các cơ quan nhà nước và chỉ ra khả năng chia sẻ, sử dụng lại dữ liệu giữa các cơ quan. Đồng thời, đưa ra các tiêu chuẩn, công nghệ để triển khai các thành phần ứng dụng và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin với 4 lớp bảo mật.

            Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khi tham mưu, đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải bảo đảm tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp. Giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn và các tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện./.

            Mời xem Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp phiên bản 2.0 file đính kèm./.

                                                                                                  Quốc Cường - Sở Thông tin và Truyền thông