Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực thể thao, du lịch

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực thể thao, du lịch

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

(Ảnh minh họa)

Căn cứ kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh về việc nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp với cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc gia nhập thị trường, trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 03 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 1537/QĐ-UBND-HC ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực thể thao.

Theo đó, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ được thực hiện liên thông với 04 thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực thể thao, cụ thể gồm:

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông.

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness.

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt.

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & snooker.

Bên cạnh đó, để rút ngắn tổng thời gian giải quyết, Quy chế liên thông áp dụng cơ chế thực hiện liên thông giải quyết đồng thời cùng lúc 02 thủ tục hành chính, nên tổng thời gian giải quyết liên thông là thời gian giải quyết của thủ tục hành chính có thời gian giải quyết dài hơn kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trước đó, trong năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND-HC ngày 05/12/2019 ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với 06 thủ tục hành chính cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

Thanh Thoảng, Sở Kế hoạch và Đầu tư