Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Tham dự Hội nghị triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Tham dự Hội nghị triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2021, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tập huấn các điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và một số nội dung trong Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, hội nghị do ông Huỳnh Thanh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh chủ trì, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành Tỉnh, 06 điểm cầu thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

(Quang cảnh: Các đơn vị tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia trình bày một số nội dung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, nhất là 5 điểm mới về: Quy định về việc gắn số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; bổ sung quy định theo hướng phân cấp, tạo sự chủ động, linh hoạt hơn cho Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; sửa đổi, bổ sung một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính; quy định lộ trình thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, hội nghị còn triển khai một số nội dung liên quan đến Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 và hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính; giới thiệu hệ thống đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tích hợp chia sẻ giữa Cổng dịch vụ công quốc gia và các bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị giúp cho lãnh đạo, công chức các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nâng cao nhận thức về lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực tham mưu, triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính địa phương, hướng đến nền hành chính hiện đại, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới./.

                                                            Thanh Sang, Văn phòng UBND Tỉnh