Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện 03 chỉ số về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng (SIPAS), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thành phần dự gồm Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Hội nghị do ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

 

(Quang cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị, Văn phòng Sở đã trình bày và báo cáo kết quả đạt được trong năm 2020 đối với các chỉ số, cụ thể: Chỉ số cải cách hành chính đồng hạng 02/17 với chỉ số 87,80%; Chỉ số hài lòng xếp hạng 9/19 với chỉ số 95,90%; Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh xếp hạng 5/15 với chỉ số 74,02%. Đồng thời, cũng đã phân tích, tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục những chỉ số, chỉ số thành phần thấp điểm trong Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng, đặc biệt là cải thiện, nâng cao điểm số đối với Chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp và tính năng động của lãnh đạo trong công tác đánh giá DDCI.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở chỉ đạo Văn phòng Sở phải nhanh chóng tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao các chỉ số, trong quá trình tham mưu cần quan tâm đến các nội dung như: Phân công trách nhiệm từng bộ phận, phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc phụ trách phải có sản phẩm, kết quả đầu ra đối với từng chỉ số, chỉ số thành phần; nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác chỉ đạo điều hành; hướng tới xây dựng Văn phòng không giấy gắn với điều kiện, môi trường làm việc hướng đến chính quyền số.

Dịp này, Giám đốc Sở đã trao giấy khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng (SIPAS) và chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2020.

(Giám đốc Sở VHTTDL khen thưởng cho 05 tập thể, 06 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng và Chỉ số DDCI)

Anh Châu, Sở VH,TT&DL