Xuất bản thông tin

null BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH: Tiếp tục phấn đấu cải thiện Chỉ số cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH: Tiếp tục phấn đấu cải thiện Chỉ số cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh xây dựng Kế hoạch số 48/KH-KKT ngày 21 tháng 01 năm 2021 để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 692/KH-KKT ngày 26 tháng 7 năm 2021 cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Ban.

Với mong muốn cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm sau cao hơn năm trước, trong công tác chỉ đạo điều hành, Lãnh đạo Ban luôn quán triệt đến Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính, luôn chủ động tham mưu, giải quyết công việc theo thẩm quyền được giao, không đùn đẩy trách nhiệm.

Qua đó, đã đạt được các kết quả như sau: (1) Ban Quản lý luôn duy trì đối thoại với doanh nghiệp qua hình thức "Cà phê doanh nghiệp" tạo diễn đàn gặp gỡ gắn kết giữa Lãnh đạo Tỉnh, sở, ngành với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức doanh nghiệp về các thủ tục hành chính qua Kênh Zalo Official Account "Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp", Zalo nhóm "Câu lạc bộ Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp" nhanh chóng và kịp thời; (2) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Ban Quản lý đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 94/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  (3) Ban Quản lý đã tiếp nhận và giải quyết 37 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: Lĩnh vực đầu tư là 24 hồ sơ; lĩnh vực xây dựng là 13 hồ sơ, có 06 hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3; 03 hồ sơ thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; 100% thủ tục hành chính được thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa, các hồ sơ đều trả đúng hẹn và trước hẹn, không có trường hợp trễ hẹn; (4) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính đến nay trên 97% hồ sơ công việc trong nội bộ được xử lý trên môi trường mạng, tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi dưới dạng điện tử đạt trên 96%, Trang Thông tin điện tử Ban Quản lý cung cấp đầy đủ nội dung theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ, bảo đảm liên kết, tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh. Ban Quản lý đã thực hiện đăng ký nhu cầu đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, tạo thuận lợi trong quản lý, khai thác dữ liệu, tăng hiệu quả xúc tiến đầu tư.

Thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục phấn đấu cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Ban; đồng thời, nghiên cứu các mô hình mới, cách làm hay về cải cách hành chính thực hiện trong năm 2022./.

Tường Vi, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp