Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

  Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Tỉnh, cụ thể: (1) Có 114 thủ tục hành chính cấp tỉnh; (2) 12 thủ tục hành chính cấp huyện (trong đó thủ tục hành chính bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ là 03 thủ tục).

Điểm mới của Quyết định này là tất cả các thủ tục đều đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh. Đồng thời, Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 954/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 6 năm 2020 và Quyết định số 1231/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Tỉnh.

Quy định chi tiết về thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ https://sct.dongthap.gov.vn, vào mục thủ tục hành chính./.

                                                                        Kim Sương, Sở Công Thương