Xuất bản thông tin

null SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Quyết tâm hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Quyết tâm hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính năm 2022

Để góp phần triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của ngành giao thông vận tải năm 2022 được toàn diện, hiệu quả, vừa qua, tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 03, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải đã thực hiện ký cam kết với Lãnh đạo Sở về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao phụ trách.

 Trong đó, đối với nội dung cải cách hành chính, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo phải quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong năm, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu cao nhất.

           

(Ảnh minh họa: Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải)

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở đã yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phải thực hiện tốt các nội dung về công tác cải cách hành chính, cụ thể: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số trong tác nghiệp, quản lý, điều hành, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần xây dựng thành công chính quyền số, công dân số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trong thực hiện công tác cải cách hành chính, cũng như trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình giải quyết đã được công bố; thường xuyên thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục, đề xuất bỏ các giấy tờ không cần thiết; rà soát, tham mưu Lãnh đạo Sở khắc phục các nội dung còn hạn chế của các năm trước. Đồng thời, tăng cường tham mưu, áp dụng mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của Ngành.

Với quyết tâm cao trong năm 2022, Lãnh đạo Sở chỉ đạo cần tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về cải cách hành chính, phấn đấu đạt từ 80 điểm trở lên chỉ số cải cách hành chính./.

Vĩnh Thái, Văn phòng Sở Giao thông vận tải