Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Vừa qua, Sở Nội vụ tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính năm 2020 cho hơn 230 học viên là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Description: D:\VAN BAN SNV\NAM 2020\HINH ANH\TAP HUAN CCHC SNV 3.JPG

(Báo cáo viên Nguyễn Thị Minh Thùy, Trưởng phòng Cải cách hành chính

 và Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ )

            Lớp tập huấn bồi dưỡng do bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Trưởng phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ triển khai nội dung các chuyên đề như: Nghiệp vụ đánh giá Chỉ số cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính; nghiệp vụ điều tra xã hội học trong thực hiện cải cách hành chính (các chuyên đề dành cho đối tượng là công chức các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố); công tác chỉ đạo điều hành, các mô hình hay về cải cách hành chính ở địa phương (dành cho đối tượng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn).

Description: D:\VAN BAN SNV\NAM 2020\HINH ANH\TAP HUAN CCHC SNV 2.JPG

(Quang cảnh lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức 

công tác cải cách hành chính năm 2020)

Qua 02 ngày làm việc, lớp tập huấn đã trang bị kiến thức mới về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo, công chức chuyên trách phụ trách công tác cải cách hành chính các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong tình hình mới. Đồng thời, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030./.

Thanh Tuấn, Sở Nội vụ