Xuất bản thông tin

null SỞ NN&PTNT: Thực hiện đạt 37,7% nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NN&PTNT: Thực hiện đạt 37,7% nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 05/12/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Sở NN&PTNT) đã ban hành kế hoạch số 514/KH-SNN ngày 05/03/2021 về cải cách hành chính năm 2021.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, Sở NN&PTNT đã thực hiện đạt 17 nhiệm vụ trong tổng số 45 nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch. Cụ thể, đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính (CCHC); nhân viên bưu điện tại Bộ phận Một cửa của Sở đã tiếp nhận 379 hồ sơ, có 40 hồ giải quyết đúng hạn, 339 hồ sơ trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn (trong đó có 113 hồ sơ nhận trực tuyến, 74 hồ sơ tiếp nhận và trả qua bưu chính công ích). Hiện sở có 06 thủ tục hành chính liên thông với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(Quang cảnh nhân viên Bưu điện tại Bộ phận Một cửa của Sở hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính)

            Đồng thời, chỉ đạo các công chức chuyên môn của đơn vị trực thuộc sở tiếp tục hướng dẫn người dân tạo mail nộp trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp bằng các hình thức như: Lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề và thông tin trực tiếp khi cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác, trong các cuộc hội thảo nông dân, sinh hoạt hội quán,…

Trong quý II năm 2021, Sở sẽ phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo kế hoạch của Sở (50%); tăng cường công tác tuyên truyền tổ chức cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; nộp hồ sơ và trả kết quả qua bưu chính công ích, mô hình hẹn giờ tại nhà người dân; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Đặc biệt, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành cính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đúng thời gian quy định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn đối với đội ngũ công chức, viên chức nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.

                                    Tuyết Loan, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn