Xuất bản thông tin

null SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Sơ kết tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Sơ kết tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai

Nhằm đánh giá lại hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai (một cấp) kể từ khi hoạt động từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai, dưới sự chủ trì của ông Hồ Thanh Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng 40 địa biểu gồm: Các Phó Giám đốc sở, thủ trưởng các phòng và đơn vị thuộc Sở, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các phòng trực thuộc, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 12 huyện, thị xã, thành phố.

(Quang cảnh hội nghị sơ kết tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao kể từ ngày thành lập. Qua đó, Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đã cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, từng bước ổn định về mặt nhân sự và các điều kiện để phục vụ cho hoạt động. Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Đăng ký đất đai là tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, qua 03 năm đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp 467.398 hồ sơ, trong đó:

- Hồ sơ đã giải quyết: 443.201 hồ sơ (trong đó: 439.337 hồ sơ đúng hạn  đạt tỷ lệ 99,13%, 3.864 hồ sơ trễ hạn chiếm tỷ lệ 0,87%).

- Hồ sơ đang tiếp tục giải quyết: 24.197.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Thanh Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Đối với Văn phòng Đăng ký đất đai Tỉnh: Căn cứ vào Đề án vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt, Văn phòng Đăng ký đất đai có phương án bố trí thêm nhân sự để hỗ trợ các Chi nhánh trong công tác tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa và công tác đo đạc giải quyết thủ tục hành chính, mạnh dạn thay đổi, điều chỉnh, luân chuyển nhân sự tùy theo tình hình thực tế của từng Phòng và Chi nhánh nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Xác định rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thời gian qua nhất là hạn chế trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp còn trễ hạn. Tìm hiểu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng trễ hạn. Chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính với các đơn vị có liên quan, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung TTHC phù hợp với tình hình thực tế. Đánh giá trình độ, phẩm chất đạo đức, tư tưởng viên chức trong đơn vị từ đó nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của viên chức trực tiếp xử lý công việc, nhất là viên chức trực tiếp giải quyết TTHC. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá về hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện việc nâng cấp trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động của phần mềm một cửa điện tử được thuận lợi, hạn chế tình trạng nghẽn mạng, chậm hoặc lỗi mạng.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố: Kiện toàn công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ giữa các bộ phận, tổ chuyên môn tại đơn vị, đảm bảo sự phân công hợp lý, hiệu quả trong giải quyết công việc. Trường hợp Chi nhánh thiếu nhân sự thì báo cáo Văn phòng Đăng ký đất đai Tỉnh để xem xét, bố trí hoặc tuyển dụng thêm, đảm bảo đủ nhân sự để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc thù đối với vị trí tiếp nhận hồ sơ, phải đảm bảo đủ số lượng người tiếp nhận, đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, mạnh dạng đổi người nếu thấy cần thiết, tránh trình trạng vì số lượng hồ sơ nhiều mà không xem kỹ nội dung dẫn đến thiếu sót, sau đó yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung gây phiền hà người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo chấn chỉnh đến toàn thể viên chức trong đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tăng cường cải tiến lề lối làm việc, không được chủ quan, hạn chế sai sót dẫn đến hồ sơ trễ hẹn. Trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, không thống nhất quan điểm hoặc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường xin chủ trương Ủy ban nhân dân huyện hoặc có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Tỉnh tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn. Báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về Văn phòng Đăng ký đất đai để tổng hợp báo cáo Sở cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ được quy định tại Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện tốt nội dung phối hợp theo quy chế liên tịch đã ký kết với Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời, phối hợp Chi nhánh rà soát, kiểm tra những điểm bất cập, chưa phù hợp để kịp thời đề xuất chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt. Thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm bắt tình hình giải quyết thủ tục hành chính của Chi nhánh, đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh cần kịp thời trao đổi, bàn bạc để tìm hướng tháo gỡ. Trường hợp vướng mắc về chuyên môn, nếu không thống nhất hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện cho ý kiến thực hiện hoặc tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, hướng dẫn. Báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về Chi cục Quản lý đất đai để tổng hợp báo cáo Sở cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện./.

                    Anh Trung, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường