Xuất bản thông tin

null SỞ CÔNG THƯƠNG: Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ CÔNG THƯƠNG: Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, đồng thời phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý ngành.

Sở đã lựa chọn những TTHC có nhiều hồ sơ, quy trình để đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC với cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn giản hóa. Theo đó, nội dung đơn giản hóa là cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC, kiến nghị các quy định còn bất cập,… Kết quả thực hiện cho thấy, tổng số TTHC đề xuất kiến nghị, đơn giản hóa là 19/126 (thủ tục bao gồm cấp tỉnh và cấp huyện), đạt tỷ lệ 15%, với tổng số kinh phí có thể tiết kiệm được là 1.449.875 đồng/năm, bao gồm 02 lĩnh vực kinh doanh khí và lưu thông hàng hóa trong nước, tất cả các lĩnh vực còn lại được rà soát thường xuyên theo quy định. Điểm mới trong công tác rà soát TTHC lĩnh vực Công Thương gồm tất cả các thủ tục đã được công bố đều thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Từ thực tế cho thấy, việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC đã từng bước loại bỏ các thủ tục rườm rà, không cần thiết, cắt giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả./.

Nguyễn Thị Kim Sương, Sở Công Thương.