Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Tiếp tục giảm mức thu phí trong lĩnh vực an toàn thực phẩm hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Tiếp tục giảm mức thu phí trong lĩnh vực an toàn thực phẩm hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành Thông báo số 500/TB-CCATVSTP về việc mức thu phí trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Theo đó, mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

 

(Quang cảnh công dân nộp phí thực hiện TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm tại TTKSTT và PVHCC)

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 trở đi, việc thu phí trong công tác an toàn thực phẩm theo quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 67/2021/TT-BTC.

Việc giảm các khoản phí nêu trên nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong thời điểm hiện nay.

Xem chi tiết tại đây./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm