Xuất bản thông tin

null VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: Kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: Kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính năm 2022

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nội dung trọng tâm được lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Văn phòng) quan tâm, chỉ đạo và đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng hằng năm. Đầu năm, căn cứ Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2022, Văn phòng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 20/KH-VPUBND ngày 31/12/2021 về tự kiểm tra công tác CCHC năm 2022.

Để bảo đảm việc thực hiện công tác CCHC tại đơn vị có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, đem lại hiệu quả, đồng thời để sớm phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu xót trong quá trình triển khai thực hiện tại các phòng và trung tâm thuộc Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo tổ chức kiểm tra nội bộ công tác CCHC, cụ thể: Đơn vị đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-VPUBND-TL ngày 01/4/2022 về việc thành lập Tổ Kiểm tra công tác CCHC năm 2022.

Văn phòng UBND Tỉnh tổ chức kiểm tra nội bộ về công tác CCHC

Căn cứ Kế hoạch đã ban hành và Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra, Tổ Kiểm tra do Phó Chánh Văn phòng làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra tại tất cả các phòng, trung tâm thuộc Văn phòng. Trong quá trình kiểm tra, Tổ Kiểm tra đã ghi nhận một số mặt hạn chế của các đơn vị, chủ yếu là quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, quy trình luân chuyển và giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử và phần mềm quản lý văn bản (iDesk).

Sau kiểm tra, Tổ Kiểm tra đã có báo cáo kết quả tự kiểm tra trình lãnh đạo Văn phòng. Trong đó, Tổ Kiểm tra nêu cụ thể những hạn chế, thiếu xót, đồng thời kiến nghị các phòng, trung tâm chấn chỉnh, khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo Văn phòng theo quy định.

Thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ về CCHC của Văn phòng đã kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu xót trong quá trình thực hiện, góp phần giúp lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2022 tại đơn vị đạt hiệu quả cao./.

Thanh Sang – Văn phòng UBND Tỉnh