Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ gồm 47 thủ tục, cụ thể: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ (21 thủ tục), lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (02 thủ tục), lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (17 thủ tục), lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (07 thủ tục). Trong đó, đặc biệt  07 thủ tục thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân mới ban hành theo Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và 01 thủ tục thủ tục thuộc lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8 năm 2021.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số Quyết định 1719/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Xem Quyết định đính kèm tại đây./.

Kim Yến, Sở Khoa học và Công nghệ