Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Tinh gọn Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Tinh gọn Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước

Để góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phải tăng cường tổ chức vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (HTQLCL) để kiểm soát chất lượng công việc, trọng tâm là giải quyết các thủ tục hành chính nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân. Trong năm 2020, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tốt công tác duy trì áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã triển khai đến các cơ quan hành chính trong địa phương từ các đơn vị bắt buộc phải áp dụng là các Sở, ngành cấp tỉnh đến các đơn vị khuyến khích áp dụng là các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Tính đến cuối năm 2020, tổng số cơ quan đang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 là 187 đơn vị.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh của việc tinh gọn hệ thống tài liệu

Hình ảnh minh họa

Để phù hợp trong quá trình áp dụng, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã có chủ trương: (1) Thống nhất việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của các phòng (Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng,…) trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sáp nhập vào áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân cấp huyện, theo đó, dự kiến năm 2021 tổng số đơn vị áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Tỉnh là 151 đơn vị; (2) Thực hiện tinh gọn bộ tài liệu của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, chỉ còn các tài liệu bắt buộc theo Mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ như Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Phạm vi áp dụng, các quy trình cơ bản của hệ thống,…

Việc tinh gọn số đơn vị áp dụng HTQLCL và tinh gọn về tài liệu của HTQLCL theo chủ trương của Tỉnh vừa đảm bảo thực hiện cải cách hành chính vừa giảm bớt gánh nặng về hệ thống tài liệu cho cán bộ, công chức cơ quan, địa phương./.

Cẩm Tú - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp