Xuất bản thông tin

null HUYỆN LẤP VÒ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LẤP VÒ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND huyện Lấp Vò về việc kiểm tra CCHC, công vụ và kiểm soát TTHC năm 2022; Quyết định  số 22/QĐ-UBND.TL ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC), công vụ và Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2022. Tổ kiểm tra CCHC (Tổ Kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại 13 xã, thị trấn và 08 phòng chuyên môn thuộc UBND Huyện,  do bà Văng Thị Phương Hạnh, Trưởng phòng Nội vụ làm Tổ trưởng.

 

 

(Tổ kiểm tra trao đổi nội dung kiểm tra với xã, thị trấn)

Qua kiểm tra, Tổ Kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan, địa phương: Đa số thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (ban hành kế hoạch CCHC, kế hoạch tự kiểm tra của đơn vị, tuyên truyền…); công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính (TTHC) các xã, phòng chuyên môn thực hiện tốt; cập nhật, rà soát các quy định mới của pháp luật quy định, niêm yết, công khai về TTHC đầy đủ; bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện và các xã, thị trấn đã giải quyết thủ tục hành chính sớm hạn và đúng hạn đạt 97,96 %; đồng thời, UBND các xã, thị trấn đều đã ban hành quy chế làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổ kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác tuyên truyền các mô hình của Tỉnh, Huyện, xã (nếu có); thường xuyên rà soát cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng thẩm quyền để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa; tăng cường giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu, hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hạn; thực hiện việc phát hành văn bản điện tử đảm bảo theo quy trình;….

Qua công tác kiểm tra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; đồng thời từng bước hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ Nhân dân./.

Thanh Hiền, Phòng Nội vụ huyện Lấp Vò