Xuất bản thông tin

null Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chi tiết bài viết Tin tức

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1756/QĐ-BTNM

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thay thế Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Quyết định đã công bố mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường (cấp tỉnh, huyện, xã và thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp), cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành

02 thủ tục cấp tỉnh: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh (06 thủ tục): Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại; chấp thuận về môi trường (trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án); kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP); xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thủ tục hành chính cấp huyện (01 thủ tục): Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh (09 thủ tục): Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt); thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt); thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt); cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn); cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng); thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản; chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp; cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

- Thủ tục hành chính cấp huyện (01 thủ tục): Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Thủ tục hành chính cấp xã (04 thủ tục): Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản; tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết; tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

- Thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp (01 thủ tục): Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp./.

Anh Trung, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường