Xuất bản thông tin

null SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Đánh giá các nội dung hạn chế và đề ra giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Đánh giá các nội dung hạn chế và đề ra giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng năm 2022

Sau khi kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng năm 2021 được công bố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp phân tích, đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số hài lòng (SIPAS) của ngành trong năm 2022.

Quang cảnh buổi họp đánh giá các chỉ số của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại cuộc họp,Văn phòng Sở thông qua các nội dung kết quả đạt được, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân năm 2021. Chỉ số CCHC năm 2021 của Sở đạt 82,07%, tăng 4,64% so với năm 2020 (77,43%). Tuy nhiên, Sở vẫn còn một số nội dung còn hạn chế: Chưa tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) giữa Sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện; tỷ lệ hồ sơ giải quyết liên thông giữa Sở và Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa đạt tỷ lệ theo quy định; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, 4, qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt chỉ tiêu theo quy định;…

Chỉ số hài lòng của Sở năm 2021 đạt 95,70%, tăng 4,82% so với năm 2020 (90,88%). Cá nhân, tổ chức mong đợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện tốt việc niêm yết TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trên Trang Thông tin điện tử của Sở; quan tâm nhiều hơn đến việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức có hành vi tiêu cực trong giải quyết công việc trong thời gian tới.

Sau khi nghe ý kiến của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở qua kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2021, ông Võ Thành Ngoan - Phó Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp có ý kiến chỉ đạo như sau:

 - Giao Văn phòng Sở tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp duy trì điểm số đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã đạt điểm trong năm 2021 và cải thiện, nâng cao điểm số đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm tối đa hoặc không đạt điểm trong năm 2022.                 

 - Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và các công chức tham mưu về công tác CCHC cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về công tác CCHC với các hình thực phù hợp để cá nhân, tổ chức biết về các chính sách, chủ trương của cấp trên, địa phương về lĩnh vực nông nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC nhằm tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức; nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện giải quyết các công việc liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của ngành./.

Tuyết Loan – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn