Xuất bản thông tin

null HUYỆN THANH BÌNH:  Kiểm tra cải cách hành chính tại các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THANH BÌNH:  Kiểm tra cải cách hành chính tại các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Bình về cải cách hành chính (CCHC) năm 2022; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của UBND Huyện về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của huyện Thanh Bình (Đoàn Kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện CCHC tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đến ngày 02/6/2022, đã kiểm tra được 10 xã gồm: Tân Hòa, Tân Quới, Tân Bình, An Phong, Tân Thạnh, Bình Thành, Bình Tấn, Tân Phú, Tân Mỹ và Phú Lợi. Tại các địa phương, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, công tác kiểm soát, trách nhiệm giải quyết và công bố, công khai TTHC; việc ứng dụng các phần mềm; kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; tình hình lưu trữ và chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống và công tác văn thư,...

            Quang cảnh Đoàn kiểm tra hồ sơ cải cách hành chính tại các xã, thị trấn

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận các địa phương quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt, nhiều nội dung công việc CCHC đã được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và cụ thể. Đồng thời, các địa phương đã ban hành hoạch khắc phục các hạn chế của năm 2021 trong công tác CCHC. Trong 06 tháng đầu năm 2022 các đơn vị đã thực hiện đúng quy trình trên phần mềm Một cửa điện tử; triển khai và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;  việc công khai và kiểm soát các TTHC đầy đủ và chặt chẽ; đã ban hành Danh mục hồ sơ và thời hạn bảo quản tài liệu, công khai tài chính và tài sản đúng theo quy định.

Thông qua kiểm tra, các thành viên Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc bên cạnh đó chỉ ra nhiều vấn đề hạn chế trong thực hiện công tác chuyên môn liên quan công tác CCHC.

Theo đó, Đoàn Kiểm tra cũng đề nghị các xã tiếp tục duy trì kết quả, đồng thời khắc phục các hạn chế nhất là lĩnh vực Tư pháp; điều chỉnh lại Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân xã theo đúng quy định; thực hiện tốt chế độ họp, tiếp công dân, hội ý  giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân  xã. Đặc biệt, trong quá trình giải quyết TTHC, bảo đảm trả hồ sơ đúng hạn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 

Quang cảnh ngành chuyên môn Huyện kiểm tra hồ sơ cải cách hành chính

Các đơn vị còn lại Đoàn kiểm tra tiếp tục hiện hiện kiểm tra theo Kế hoạch trong thời gian tới./.

Nguyễn Văn Ngây, Phòng Nội vụ huyện Thanh Bình