Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, bảo đảm cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại; đồng thời, giúp người dân, doanh nghiệp có thể theo dõi tình hình, tiến độ giải quyết hồ sơ, hạn chế phát sinh tiêu cực, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn Tỉnh. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể của Kế hoạch gồm: Rà soát và lập danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện và không đủ điều kiện nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; chuẩn hoá quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh; đồng thời, tích hợp, liên thông, chia sẻ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh; triển khai thanh toán trực tuyến trên nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov); tăng cường tuyên truyền cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích cũng như cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

 Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp thực hiện công khai, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhằm từng bước thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến thay cho hình thức nộp hồ sơ trực tiếp.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành TỉnhỦy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

Xem chi tiết tại đây./.

Nguyễn Thị Kim Sương, Sở Công Thương