Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

  Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 đã được đẩy mạnh, góp phần duy trì việc cung cấp dịch vụ công  của cơ quan nhà nước trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những giải pháp để tăng cường hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT. Tuy nhiên, tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến trên toàn tỉnh Đồng Tháp chỉ đạt 61%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Đồng Tháp mới đạt 17%.

                    

(Ảnh mịnh họa)

            Để nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, như sau:

            - Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, cung cấp 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

            - Bằng nhiều hình thức thích hợp, thực hiện tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đi lại.

            - Triển khai các giải pháp trong năm 2022, để đạt được tỷ lệ 80% dịch vụ công mức 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến (so với tổng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết).

            - Nghiên cứu, đề xuất thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số dịch vụ công trực tuyến tương ứng với một số đối tượng người dân sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công. Nội dung đề xuất, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 15 tháng 7 năm 2022.

            Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin, thực hiện kết nối, liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, giảm thiểu giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp, hướng tới người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp dữ liệu một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số của Bộ thông tin và Truyền thông để thực hiện đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

            Mời xem chi tiết Công văn số 24/UBND-KSTTHC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tại đây./.

                                                                                                Thanh Tuấn, Sở Nội vụ